D-Linki kõigi toodete kasutamistingimused peavad vastama järgmistele nõudmistele:

 Elektritoide:
Elektritoide peab vastama toiteallikal või konkreetse toote kasutajajuhendis esitatud elektritoite parameetritele. Vajadusel tuleb paigaldada alalistoiteallikas. Sisseehitatud toiteallikaga seadmete toitepinge on vahelduvpinge 100-220 V +/- 10%, sagedusega 50-60Hz. Välise toiteadapteriga seadmetel on see reeglina 220 V,  50 Hz. Enne kasutamist tuleb seadet kasutusjuhendi järgi kontrollida.
Maandus: Kõik sisseehitatud toiteplokiga D-Linki seadmed peavad olema maandatud ühendamisega spetsiaalse maandusega elektripistiku külge või maandades vahetult korpuse, kui sel on ette nähtud spetsiaalsed kinnituselemendid. Teostatud peab olema MAANDUS, kuid mitte NULLIGA ÜHENDAMINE! Välise toiteploki ja adapteriga seade peab olema samuti maandatud, kui see on ette nähtud korpuse konstruktsiooniga või toitejuhtmepistikul.

Kasutustemperatuur:
0 - +55°C. Tähelepanu! See on keskkonna temperatuur seadme vahetus läheduses ja seadme korpuse sees.
Hoiustamistemperatuur: -10 - +70 C.

Õhuniiskus:
10% - 90% kondensaadi moodustumiseta

Paigaldamine:
Seadme ventileerimiseks on vaja jätta seadme külgedelt ja tagapaneeli juurest minimaalselt 5 cm vaba ruumi. Multimeediakappi või püstikusse paigutamisel   peab olema tagatud vajalik ventilatsioon. Selleks soovitatakse paigaldada kappi spetsiaalne ventilaatorite plokk. Laua peale paigutades veenduge, et pind,   millele seade asetatakse, oleks piisavalt kindel, tasane, võimeline kandma seadme kaalu.
Ruum, kuhu seadmed paigaldatakse, ei tohi olla tolmune.
Ruumides, kuhu seadmed paigutatakse, ei tohi olla olmeputukaid.

Teenindamine
D-Linki seadmeid tuleb hooldada sagedusega mitte vähem kui üks kord aastas, et eemaldada neist tolm. See võimaldab seadmetel töötada riketeta pika aja vältel.

Liideste ühendamine
D-Linki seadmed peab ühendama ranges vastavuses paigaldatud liideste otstarbe ja tüübiga. Garantii kaotab kehtivuse, kui seade ühendati võrgu- või telefoniliidestega „õhuliini“ külge ja läks rikki kõrgepinge toimel.

Tähelepanu! Ärge paigaldage seadmete peale kõrvalisi esemeid!

Ülalloetletud nõuete mittearvestamisel võib seadme garantii kaotada kehtivuse.

Garantiitingimuste rikkumine

Garantii ei laiene toodetele, mis läksid rikki:

• selle omaniku süül kasutus- ja hoiutingimuste rikkumise tõttu;
• ebaõige kasutamise tõttu;
• kasutusjuhendis toodud juhiste eiramise tõttu;
• mittesäästliku käitlemise tõttu;
• ebasobiva pingega võrku ühendamise tõttu;
• mehhaaniliste kahjustuste tõttu;
• olmeputukate tõttu seadme sisemuses;
• volitamata isikute poolt teostatud remondi tõttu;
• seadme liideste „õhuliiniga“ ühendamise tõttu;
• või kui avastati mehhaaniliste ja termiliste kahjustuste jäljed plaatidel.

Tähelepanu! RJ-45 pesade rikked või pesade füüsiline purunemine võrgukaartidel, kommutaatoritel või muudel seadmetel RJ-45 liidese ebaõige ühendamise tõttu ei ole garantiijuhtumid. Liides, mille kontaktplaadid on kõrgemal plastmasskorpusest, on ebaõigesti ühendatud.

• Seadme kasutamistingimuste mittejärgmine – aga veelgi täpsemalt: D-Link toodete kasutamistingimuste mittejärgmine.