Ohtusjuhend 

Palun järgida alltoodud ohutusnõudeid, et aidata tagada enda isiklikku turvalisust ja kaitsta oma süsteemi võimalike vigastuste eest. Iga tegu, mis on vastuolus toote tavapärase kasutamisega, sealhulgas loata testimine, jne.  ja need, mis pole selgelt D-Link poolt heakskiidetud, võivad põhjustada toote garantii kaotuse.
 
Kui ei ole D-Link volitatud esindaja poolt kirjalikult heaks kiidetud,  siis ei tohi ja ei või lubada teistel:
Lahtiühendada või pöördprojekteerida seadet  või üritada kätte saada seadme lähtekoodi (algideed, algoritmid või struktuurid) või mis tahes muud D-Link poolt pakutavat infot, välja arvatud nendel juhtudel kui see piirang on otseselt keelatud kohalike õigusaktidega.
Muuta või ümber teha sedet.
Eemaldada seadmelt toodet identifitseerivaid või teisi märke, sealhulgas autoriõiguse- ja patendikaitsemärgiseid, kui üldse. 
 
Et vähendada kehavigastuste tekkimise ohtu, elektrilööki, tulekahju ja teiste seadmete kahjustamist, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:
 
Toiteallikad
Jälgi ja järgi teenuse märgistusi.
Ärge lükake teisi esemeid enda seadme avadesse kui see just ei ole kooskõlas seadme kasutusjuhendiga. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi läbi sisemiste komponentide lühise.
Seadme pingestamine peab toimuma vastavuses selle seadme toite spetsifikatsioonidega.
Ärge koormake üle seinakontakti ja/või pikendusjuhtmeid, kuna see suurendab tulekahju või elektrilöögi riski.
Ärge asetage midagi toitejuhtmele ega seadmele (kui just seade pole selleks toodetud ja kui selle kasutamine magasinis pole selgesõnaliselt heakskiidetud).
Paigutage süsteemikaablid ja toitekaablid hoolikalt; paigutage kaablid nii, et neile ei saa peale astuda või otsa komistada. Veenduge, et midagi ei oleks asetatud kaablitele.
Kasutage seadet ainult sellise välise toiteallikaga, mis on märgitud seadme elektrikleebisel.
Vältimaks seadme kahjustamist , veenduge et lüliti (kui on olemas) pinge valik toiteallikal on seatud vastavusse teie asukohas pakutavale toitele.
Samuti veenduge, et ühendatud seadmed on elektriliselt arvestatud töötamaks teie asukohas pakutavale toitele.
Kasutage ainult heakskiidetud toitekaablit (toitekaableid). Kui teil ei ole toitekaablit seadmele või mis tahes vahelduvvoolu valikuvõimalust, mis on mõeldud kasutamiseks teie seadmel, ostke toitekaabel, mis on heakskiidetud kasutamiseks teie riigis ning mis sobib kasutamiseks koos seadmega. Toitekaabel peab sobima kasutamiseks koos seadmega ja pingega ning vastama märkmele seadme elektrikleebisel. Kaabli pinge ja olemasolev märgistus peavad olema suuremad kui märgistused, mis on märgitud seadmel. 
Et vältida elektrilööki, ühendage seade ja välised toitekaablid korralikult maandatud vooluvõrku. Need kaablid on varustatud kolme-haruliste pistikutega, et aidata tagada nõuetekohane maandus. Ärge kasutage pistik-adaptereid või eemaldage maandusharu kaablist. Kui peate kasutama pikenduskaablit, kasutage kolme-juhtmelist kaablit koos korralikult maandatud pistikutega.
Jälgige pikenduskaablite ja pikendusjuhtme märgistust. Veenduge, et kui kõik tooted on pikenduskaabli või pikendusjuhtme kaudu ühendatud, ei ületaks kogu voolutugevus 80 protsenti pikenduskaabli või pikendusjuhtme märgistuse limiidist.
Et aidata kaitsta teie seadet äkilise, lühiajalise elektrivoolu suurenemise ja vähenemise eest, kasutage pingekaitset, voolutugevuse ühtlustajat või katkematut toiteallikat (UPS).
Ärge muutke voolukaableid või pistikuid. Konsulteerige litsentseeritud elektriku või enda elektrifirmaga kohapealseteks muudatusteks. Järgige alati kohalikku/riiklikku juhtmestiku eeskirju.
Kuumühendusega toiteallikate võrku ühendamisel või lahtiühendamisel, kui pakutakse teie seadmega, järgige järgmisi suuniseid:
Paigaldage toiteplokk enne, kui ühendate toitejuhtme vooluvõrku. 
Eemaldage toitekaabel enne toiteploki eemaldamist.
Kui süsteemil on mitu toiteallikat, lülitage toide seadmest välja, ühendades toiteplokkidest lahti kõik toitekaablid.
 
Töötamine/Koost lahtivõtmine
Ärge kasutage toodet millekski muuks, kui on selgesõnaliselt sätestatud süsteemi dokumentatsioonis. 
Välguga kolmnurkse tähisega katete avamine või eemaldamine võib tekitada elektrilöögi. Ainult koolitatud tehnik võib remontida seadme sisemisi komponente.
Vähendamaks elektrilöögi saamise võimalust, ärge mitte kunagi võtke seadet koost lahti. Mitte ükski tema sisemine osa pole kasutaja poolt vahetatav, seega ei ole põhjust tema sisemusse pääsemiseks.
Ärge ajage toitu või vedelikke oma süsteemi osadele ja mitte kunagi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas. Kui seade saab märjaks, vaadake vastavat lõiku seadme kasutusjuhendist või võtke ühendust koolitatud teenusepakkujaga.
Kasutage seda seadet ainult koos heakskiidetud seadmetega.
Liigutage toodet ettevaatlikult; tagage, et kõik rullikud ja/või stabilisaatorid on kindlalt ühendatud süsteemi. Vältige äkilisi peatusi ja ebatasaseid pindu.
 
Keskkond
Ärge kasutage seda seadet vee lähedal (nt. vann, valamu, pesumasin, tsistern, niiske kelder või ujumisbasseini lähedal).
Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus on kõrge õhuniiskus.
See seade ei tohi kokku puutuda veega või kondensatsiooniga.
Hoidke seade eemal radiaatoritest ja soojusallikatest. Samuti ei tohi blokeerida ventilatsiooniavasid.
 
Puhastamine
Eemaldage toitejuhe alati enne selle seadme puhastamist.
Ärge kasutage mittemingisuguseid vedelaid või pihustatavaid puhastusvahendeid. Kasutage ainult suruõhku, mis on soovitatud elektroonilistele seadmetele.
Kasutage puhastamiseks kuiva lappi.
 
Kaitsmine elektrostaatilise laengu eest
Staatiline elekter võib kahjustada teie süsteemi sees olevaid õrnu komponente. Vältimaks staatilist kahju, eemaldage enda kehast staatiline elekter enne kui katsute elektroonilisi komponente, nagu nt. mikroprotsessor. Võite seda teha regulaarselt, puudutades šassii värvimata metallpindu.
Samuti võite järgida järgmisi samme, et vältida kahju elektrostaatilisest tühjakslaadimisest (ESD):
1. Staatilis-tundliku komponendi lahtipakkimisel transpordipakendist, ärge eemaldage komponenti antistaatilisest pakkematerjalist enne, kui olete valmis paigaldama seda komponenti oma süsteemi. Vahetult enne antistaatilise pakendi lahtipakkimist veenduge, et olete staatilise elektri enda kehast eemaldanud.
2. Transportides tundlikku komponenti, paigaldage see esimesena antistaatilisse konteinerisse või pakendisse.
3. Käsitsege kõiki tundlikke komponente staatiliselt ohutus alas. Kui võimalik, kasutage antistaatilisi põrandaaluseid, tööpinkidealuseid ja antistaatilist maandusriba.